Perihal Situs Web

Kursus Website DUMET School h ka web (k heiyn pen webphec) pen xeks ar thi h emaas m kab weild̒ wid̒ web laea web be ra sexr web be ra sexr s aedng h ka web bn cxp̣haph h ru x xupkrn̒ khelu ̀xnthi h ka web mak ca h may t hung s ing thi mxng h en di tae kha ni xac h may t hung fil khxmphiwtexr sung mak k heiyn dwy HTML h ru x p̣has a mar kxap thi theiybkheiyng di web be ra sexr pras an ngan xngkhprakxb t̀angk hxng web risxrs s ah rab webphec thi k heiyn chen s til chith s kh rip laea rupp̣haph pheu ̀x na s enx webphec h ka web thaw pi h i hi pexr theks thi mi t haeb nathang h ru x menu t haeb dan k hang thi cheu ̀xm yong pi yang h ka web xu ̀n «p h̀a nthanghi pexr lingk̒ mak reiyk wa lingk̒ ni kheru x k h̀ay web be ra sexr s amart h reiyk du webphec cak web seirfwexr raya kil di web seirfwexr xac cakad kar k heat hung kheru x k h̀ay s ̀wntaw chen xinthranet k hxng bris ath web be ra sexr chi Hypertext Transfer Protocol (HTTP) pheu ̀x tha khak hx dang kl̀aw Perihal Situs Web

Perihal Situs Web h ka web baeb khngthi (bang khrang reiyk wa h ka baen/ h ka ning) pen h ka web thi cad s ̀ng h i kab p hu chi trng tam thi keb wi trngkank ham kab h ka web baeb dinamik sung s rang doy xaepphlikhechan web dangnan webphec baeb khngthi ca s aedng k hxmul deiywkan s ah rab p hu chi thangh md cak bribth thangh md p̣hay ti khwam s amart h xan thans may k hxng web seirfwexr pheu ̀x cerca t̀x rxng neuxh a h ru x p̣has a k hxng xeks ar thi mi wexrchan dang kl̀aw phrxm chi ngan laea seirfwexr di rab kar kah nd kh̀a h i tha chen nan Perihal Situs Web